Hướng dẫn sử dụng API VOIP (OdooSMES VOIP)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG API VOIP dành cho phiên bản Odoo 9,10,11

 1. Quy trình sử dụng API
  Để sử dụng odoosmes voip theo dạng API cần các sự kiện sau:
  – Sự kiện gọi đến.
  – Sự kiện kết thúc cuộc gọi.
  – Thông tin cuộc gọi.
  – Sự kiện gọi ra từ IP phone, Soft phone, Samrt PhoneIP phone, Soft phone, Samrt Phone.
  Cuộc gọi đến -> Thông báo popup thông tin khách hàng hoặc khách hàng mới -> Kết thúc cuộc gọi -> Lưu lại các thông tin lịch sử cuộc gọi số phút gọi và nội dung mô tả nếu có.
 2. Hướng dẫn các API
 • Cuộc gọi đến ( Incomming Call )
  Khi có cuộc gọi đến tổng đài sẽ thông báo đến máy nhân viên VÍ DỤ ( Khách hàng gọi tới số 0989464344 nhánh 101 máy nhân viên sẽ đổ chuông và phần mềm sẽ thông báo thông tin số điện thoại gọi đến) 
  Cú pháp API: 
  https://{url}/api/callcenter/call_in 
  Phương thức: POST.
  Data truyền: 

  Giải thích thông số:
  “url” : Domain CRM
  “phone” : Số điện thoại gọi đến.
  “extension”: Số máy nhánh nhận điện thoại.
  “callid”: mã cuộc gọi từ tổng đài

  HƯỚNG DẪN CHO CÁC NGÔN NGỮ SỬ DỤNG:
  1. PHP

  2. Python

 • Kết thúc cuộc gọi
  Sự kiện kết thúc cuộc gọi khi cuộc gọi kết thúc sẽ trả về các thông số của cuộc gọi như số phút gọi, ngày giờ gọi, số điện thoại và máy nhánh.
  Cú pháp API

  Phương thức: POST.
  Data truyền: 

  Giải thích thông số:
  “url”: Domain CRM
  “phone” : Số điện thoại gọi đến.
  “extension”: Số máy nhánh nhận điện thoại.
  “callid”: mã cuộc gọi từ tổng đài.
  “calldate”: ngày giờ gọi,
  “duration”: Thợi lượng cuộc gọi.
  “status”: Trạng thái cuộc gọi.
  “recordingfile: File ghi âm cuộc gọi.
  HƯỚNG DẪN CONNECT TỪ CÁC NGÔN NGỮ
  1. PHP

  2. Python

 • Thông tin cuộc gọi
 • Gọi ra từ IP phone, Soft phone, Samrt PhoneIP phone, Soft phone, Samrt Phone.
  https://{url}/api/callcenter/init 
  Phương thức: POST.
  Data truyền: 

  Giải thích thông số:
  “url” : Domain CRM
  “phone” : Số điện thoại gọi đến.
  “extension”: Số máy nhánh nhận điện thoại.
  “callid”: mã cuộc gọi từ tổng đài

  HƯỚNG DẪN CHO CÁC NGÔN NGỮ SỬ DỤNG:
  1. PHP